Contraventii PSI

  Contraventii PSI – Prevenirea si Stingerea Incendiilor

    Extrase din Legea pentru Situatii de Urgenta Nr. 307/2006:

    Constituie contraventii la normele de prevenire si stingere a incendiilor urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 • 1. cu amenda de la 100 lei la 500 lei: 
  g) neasigurarea masurilor corespunzatoare de aparare impotriva incendiilor in timpul in care activitatea normala este intrerupta;

  2. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei: 

  e) lipsa planificarii unor controale interne sau neexecutarea de controale interne periodice in scopul depistarii si cunoasterii oricaror stari de pericol care pot favoriza producerea ori dezvoltarea incendiilor;
  f) neparticiparea salariatilor la exercitii sau la aplicatii tactice de aparare impotriva incendiilor, organizate potrivit dispozitiilor legale;
  i) neexecutarea verificarii, repararii si curatarii periodice, cel putin o data pe an, a cosurilor pentru evacuarea fumului, precum si nerealizarea elementelor de izolare termica a acestora;
  k) fumatul in locurile cu pericol de incendiu, stabilite prin regulamente interne;

 • 3. cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei:
  a) neelaborarea ori netransmiterea, la cererea inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, de catre administratorul operatorului economic, de catre conducatorul institutiei a fisei obiectivului , potrivit normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
  b) neelaborarea, neaprobarea sau nedifuzarea deciziilor prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor, precum si a documentelor specifice, potrivit normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
  c) neefectuarea, potrivit normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a analizei capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
  d) nerealizarea de catre administratorul operatorului economic ori de catre conducatorul institutiei, potrivit normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului sau de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
  e) lasarea in functiune a sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor si echipamentelor tehnice, aparatelor, masinilor si utilajelor fara supraveghere, atunci cand instructiunile de utilizare o interzic;
  g) pastrarea sau depozitarea produselor si substantelor cu pericol de autoaprindere fara luarea masurilor de control si de impiedicare a fenomenului de autoincalzire ori de aprindere spontana;
  h) depozitarea, amplasarea, pastrarea produselor, materialelor si substantelor combustibile sau inflamabile in apropierea surselor de caldura, fara a se asigura masurile de protectie necesare evitarii aprinderii acestora;
  j) nedelimitarea, nemarcarea si nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat, in conditiile legii;
  l) blocarea sau neintretinerea in bune conditii a drumurilor, a platformelor si a cailor speciale de acces pentru autospeciale, utilaje si alte mijloace, precum si pentru personalul de interventie in caz de incendiu;
  m) blocarea accesului la instalatiile, echipamentele, mijloacele si accesoriile de stingere a incendiilor;
  n) neintretinerea de catre cei in drept in buna stare de functionare a sistemelor de decomprimare sau de etansare la fum si gaze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a propagarii focului ori de izolare termica din compunerea constructiilor si instalatiilor;
  p) neefectuarea lucrarilor de intretinere si de reparare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, conform normelor tehnice specifice;
  q) neafisarea si neactualizarea, dupa caz, conform reglementarilor tehnice specifice, a planurilor de interventie, a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor, a planurilor de depozitare, precum si a planurilor de evacuare in caz de incendiu;
  r) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile, fara obtinerea permisului de lucru cu foc si fara luarea masurilor pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati;
  t) reducerea dimensiunilor cailor de evacuare, incuierea ori blocarea usilor sau a altor cai destinate evacuarii ori nefunctionarea iluminatului de siguranta;
  u) nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilitatii indicatoarelor de securitate la incendiu;

 • 4. cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei:
  a) exploatarea sau utilizarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor si echipamentelor tehnice, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie in conditii care creeaza risc de incendiu, din cauza nerespectarii instructiunilor de functionare sau de aparare impotriva incendiilor;
  b) folosirea mijloacelor prevazute la lit. a) cu defectiuni sau improvizatii ori in conditii care nu asigura protectia la foc fata de materialele si substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate;
  c) neorganizarea de catre administratorul operatorului economic sau de catre conducatorul institutiei ori persoana responsabila a interventiei in caz de incendiu;
  d) neadoptarea de catre cei in drept a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor la locul de munca;
  e) nereglementarea de catre persoanele abilitate a modului de executie a lucrarilor cu foc deschis;
  i) neasigurarea punerii in aplicare a planurilor de interventie si de evacuare a persoanelor in caz de incendiu, precum si neparticiparea la exercitiile tactice de interventie, organizate potrivit dispozitiilor legale;
  j) efectuarea reparatiilor la mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, la instalatiile de protectie la incendii ori la autospeciale si utilaje de interventie, fara luarea masurilor alternative de aparare impotriva incendiilor;
  k) neorganizarea si nedesfasurarea de activitati de instruire in domeniul apararii impotriva incendiilor cu personalul angajat permanent ori temporar, precum si cu persoanele din afara operatorului economic sau institutiei care au acces in locuri cu risc de incendiu;
  m) neintocmirea registrului de control al sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor sau neprezentarea acestuia la solicitarea organului de control;

 •    5. cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei:

        a) scoaterea din functiune sau dezafectarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor in alte situatii        decat cele admise de                  reglementarile tehnice specifice ori neasigurarea functionarii acestora la parametrii proiectati;
        d) depasirea nivelurilor riscului de incendiu sau a densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari ori in documentatiile tehnice de proiectare si executie in constructiile publice civile, de productie sau de depozitare;
        e) impiedicarea in orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situatii de urgenta sa isi exercite drepturile si obligatiile legale in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Prudenta este
arta de a controla riscul